Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet voor professionals

Wil je werken vanuit kracht in plaats van (on)macht?
De training ‘Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet is bedoeld voor professionals die te maken hebben met kinderen, jeugdigen, volwassenen en/of gezinnen waarbij er sprake is van agressie, geweld of zelfdestructief gedrag. Dit gedrag kan ouders en opvoeders flink op de proef stellen en zorgen voor spiralen van onmacht. Diverse dilemma’s spelen hierbij een rol. Wat als straffen niet meer werkt? Je alles al geprobeerd hebt maar er telkens een escalatie op de loer ligt? Hoe houdt je de verbinding met het kind of cliënt? Ook angst, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen of ander probleemgedrag kan ouders en opvoeders tot wanhoop drijven. ‘Dwang en drang’ blijken niet het antwoord te zijn.

Daarnaast is Verbindend Gezag als basishouding ook zeer helpend om gezinnen en cliënten preventief te begeleiden en ondersteunen én te zorgen voor een veilig basisklimaat in de residentiele setting.

Inhoud en opbouw
De aanpak is gebaseerd op het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet ontwikkeld door Haim Omer uit Israël. Deelnemers krijgen praktische handvatten  voor het coachen van zich machteloos voelende ouders en verzorgers en leren deze ideeën te integreren in hun eigen werksituatie. Hoe kun je als volwassene het anker zijn, ‘van onmacht naar kracht’ als hulpverlener en als ouder! De training is opgebouwd uit drie dagen basistraining waarin je wordt meegenomen in het gedachtegoed aan de hand van de ‘pijlers’  van Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet: 
– Aanwezigheid en waakzame zorg
– Zelfcontrole en dé escalatie
– Transparantie en Steunnetwerk
– Relatiegebaren en Herstel
– Grenzen en Verzet

Daarnaast is er aandacht voor de verandering van ideeën over opvoeding en gezag vanaf de tweede helft van de vorige eeuw tot nu en het alternatief van ‘verbindend gezag’. Er wordt stilgestaan bij de oorsprong van de ideeën en principes van geweldloos verzet (Gandhi, Martin Luther King) maar ook is er aandacht voor de veranderende ideeën over opvoeding in het verleden en in de huidige maatschappij. In dag 3 staat de specifieke toepassing van Geweldloos Verzet centraal Er wordt veel geoefend, bijvoorbeeld met de ‘aankondiging’ en de ‘sit-in’, maar ook de andere eenzijdige interventies komen aan bod.

Gedurende de training gaat veel aandacht naar actief en activerend leren. Na iedere theoretische introductie wordt intensief gekeken naar de verwerking. Hiervoor worden de door deelnemers ingebrachte werksituaties en reflecties in verband gebracht met de aangereikte inhoud. Gedurende de training zullen de deelnemers regelmatig oefenen (o.a. in rollenspellen) en is er tijd voor persoonlijke reflectie en bespreking van eigen voorbeelden.  Naast de trainingsdagen zijn er een 3-tal supervisiebijeenkomsten in kleinere groepen. Aan de hand van eigen casusinbreng wordt de vertaalslag van theorie naar eigen praktijk gemaakt en kan de deelnemer reflecteren op eigen handelen en bekijken welke elementen aandacht nodig hebben en hoe dit er concreet uit gaat zien. Theorie, praktijk én persoonlijk proces worden zo met elkaar verbonden. Om zicht te krijgen op dit proces maken deelnemers maken een reflectieverslag. De training wordt afgesloten met een 4e dag welke op maat wordt ingevuld samen met de deelnemers. Doel van deze dag is verdieping en verbreding van kennis en praktijk. Je kunt hierbij denken aan het inzoomen op internaliserende problematiek, oudergroepen of een eerder thema verder uitwerken en verdiepen met elkaar.

Leerdoelen
– Kennis van verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet en de methodische interventies die hierbij horen.
– Een einde maken aan het gewelddadige of anderszins destructieve gedag zonder dat dit tot escalatie leidt.
– De verbinding met een herstellen en versterken
– In actie te gaan, van praten naar doen.
– Het doorbreken van isolement en een steunnetwerk creëren
– Zicht krijgen op patronen bij jezelf en de ander
– Samen sterker in gezag! Als team én met ouders

Studiebelasting & accreditatie
Naast de fysieke contactmomenten welke ongeveer 1x per 3 a 4 weken zullen plaatsvinden ontvang je voorbereidende literatuur voor de betreffende dag. Gemiddeld 1 uur per week gedurende het traject.
SKJ-punten: 57,5

Interesse? Neem contact op

Alle trajecten zijn maatwerk. Daarom adviseren wij in eerste instantie een intakegesprek met ons te plannen zodat we het maatwerk goed kunnen afstemmen.

Neem contact met ons op!